جهت ثبت نام لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید.
alo.ir
  • 1-ثبت شماره تلفن همراه

    در این مرحله یک کد دریافت میکنید

  • 2-ثبت اطلاعات اولیه

    در این مرحله اطلاعات پایه را وارد میکنید

  • 3-پایان ثبت نام

    تبریک شما یکی از فروشندگاان الوفود شدید.